Regulations

30 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28308

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavını,

c) Ana bilim/ana sanat dalı: Gazi Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin ilgili ana bilim/ana sanat dalını,

ç) DYK: Doktora yeterlilik komitesini,

d) Enstitü: Gazi Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitüleri,

e) Enstitü kurulu: Gazi Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü kurullarını,

f) Enstitü yönetim kurulu: Gazi Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitülerin yönetim kurullarını,

g) GMAT: Graduate Management Admission Test Sınavını,

ğ) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,

h) IELTS: International English Language Testing System Sınavını,

ı) İlgili başkanlık: Enstitüde açık bulunan lisansüstü programın bağlı olduğu anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı başkanlığını,

i) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

j) Müdür: Gazi Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti veren enstitü müdürlerini,

k) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

l) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (ikinci öğretim), sanatta yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterliği,

m) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

o) TİK: Tez izleme komitesini,

ö) TOEFL (Test of English as a Foreign Language): İngilizce Dil Sınavını,

p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

r) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul, Değerlendirme, Kayıt,

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş,

Dersler, Kredi Değerleri ve Kredi Transferi, Devam Zorunluluğu,

Not Değerlendirme ve Başarı, İzin ve İlişik Kesilmesi

Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, sanatta yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Programa başvurabilmek için adayların bir lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 65.00 ve üzeri puana veya uluslar arası sınavlardan (GRE/GMAT) Üniversite Senatosu tarafından belirlenen puana sahip olmaları gerekir. Ancak, Enstitülerin Senatoca belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylardan ALES puan şartı aranmaz.

(3) KPDS/ÜDS sınavları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birini belgelemek yeterli olup, yabancı dil puanı ile ilgili alt sınırlar ilgili enstitü yönetim kurullarınca belirlenir.

(4) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir.

(5) Yabancı diller ana bilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS sınavları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birini belgelemek yeterli olup; ikinci bir yabancı dil belgesi bulunmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek değerlendirme yapılır.

(6) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler Üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Adaylar kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(7) Verilecek ilanda ilgili başkanlığın önerisi ve/veya enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve/veya bu Yönetmelikte öngörülen asgari kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde yazılı/sözlü sınav veya mülakat yapılmaz.

(9) Tezli yüksek lisans, sanatta yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, ilgili başkanlığın teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asil ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Sanatsal beceri gerektiren alanlarda uygulama sınavı yapılabilir. İlgili akademik birimde yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.

(10) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü ve değerlendirme kriterleri ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, sanatta yüksek lisans

programlarına giriş başarı puanı

MADDE 6 – (1) Başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50'si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15'i, lisans bitirme ortalamasının %15'inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır. Yabancı dil puanı olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır kabul edilir

(2) Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50'si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15'i, lisans bitirme ortalamasının %15'i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20'si alınarak hesaplanır.

(3) ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %20'si, Lisans Bitirme ortalamasının %30'u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %50'si alınarak hesaplanır.

(4) Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 60.00'ın altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınavına girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eş değer puanın %50'si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %25'i, Lisans Bitirme ortalamasının %25'i alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında giriş başarı puanı KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %30'u ve lisans bitirme ortalamasının %70'i alınarak hesaplanır. Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, KPDS/ÜDS notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların yüksek lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması kaydıyla bir yüksek lisans diploması; sanatta yeterlilik için ise ilgili bir ana sanat/sanat dalından alınmış yüksek lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç en az beş veya altı yıl süreli lisans eğitimi yapılan tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.

(3) Lisans sonrası doktora programına başvurabilmek için adayların genel not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması kaydıyla bir lisans diploması; sanatta yeterlilik için ise bir ana sanat/sanat dalından alınmış lisans diploması veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş lisans eğitimi denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

(4) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 70.00 ve üzeri, lisans sonrası doktora ve sanatta yeterlilik için ise başvurduğu programın puan türünde 85.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir. Ancak, enstitülerin Senatoca belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.

(5) Yüksek lisans sonrası başvurularda KPDS/ÜDS sınavından 55.00 ve üzeri, lisans sonrası doktora ve sanatta yeterlilik programı için başvurularda ise 80.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir.

(6) Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adayların KPDS/ÜDS sınavından 70.00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları gerekir.

(7) Yabancı diller ana bilim dalındaki bilim dallarında bilim dalı dışındaki ikinci bir yabancı dilden KPDS/ÜDS'den en az 55.00 puan alınmış olması gerekir. Kendi bilim dalıyla ilgili yabancı dilden KPDS/ÜDS'den en az 80.00 ve üzeri puan almış olanlarda doktoraya giriş şartı olarak ikinci yabancı dil şartı aranmaz. Ancak, ikinci yabancı dilden KPDS/ÜDS'den en az 55.00 puan alma şartının yeterlik sınavı öncesinde yerine getirilmesi gereklidir.

(8) Aday başvuruları ve kayıtlarla ilgili tüm bilgiler üniversite tarafından duyurulur. Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemle yapılır. Adaylar kesin kayıt için istenen belgeleri süresi içinde eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

(9) Verilecek ilanda, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile özel şartlar ve bu Yönetmelikte öngörülen asgari kriterlerin üzerinde kriterler de belirlenebilir.

(10) İlana başvuran adaylar, ilgili başkanlığın teklif edeceği on kişilik jüri önerisini dikkate alarak ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asil ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yazılı sınava tabi tutulur. Sanatsal beceri gerektiren alanlarda uygulama sınavı yapılabilir. İlgili akademik birimde yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde on kişilik jüri önerisi şartı aranmaz.

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı

MADDE 8 – (1) Başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50'si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15'i, lisans bitirme ortalamasının %15'inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.

(2) Giriş başarı puanı; doktora programı için ALES veya eş değer puanın %50'si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %15'i, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %15'i ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %20'si alınarak hesaplanır.

(3) Sanatta yeterlikte ise ALES veya eş değer puanın %50'si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanın %10'u, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %10'u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %30'u alınarak hesaplanır.

(4) ALES şartı aranmayan ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarında giriş başarı puanı; KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %20'si, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %30'u ve yapılacak yazılı ve/veya uygulama sınav notunun %50'si alınarak hesaplanır.

(5) Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 70'in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınava girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen, ancak lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara ya da lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara, ilgili başkanlığın uygun görmesi halinde eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler, toplam on sekiz krediyi geçmemek koşuluyla ilgili başkanlık tarafından belirlenerek ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(3) Lisansüstü bilimsel hazırlık öğrencileri, sorumlu tutuldukları derslerini ilgili ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı lisans programının zorunlu dersleri veya lisansüstü dersler arasından alırlar.

(4) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında bilimsel hazırlık uygulanmaz.

(5) Bilimsel hazırlık dersleri, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları,  ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının mevzuat hükümleri geçerlidir.

(7) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü başarmış olması gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bir yılı aşmamak şartıyla bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Bir yılı aşması halinde, ilgili programın belirlenmiş azami süresinden kullanılmış sayılır.

(9) Bilimsel hazırlıkta bir dersten başarılı olmak için en az CC notu alınmalıdır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde en çok iki ders için özel öğrenci başvurusunda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak mevzuatla öğrenciler için öngörülen yükümlülüklere uymak, devam ettikleri derslerin gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(3) Özel öğrencilerin giriş sınavlarını başararak lisansüstü programlara kabulü halinde son üç yılda özel öğrenci olarak aldıkları derslerden kayıtlı oldukları ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

(4) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

(5) Özel öğrencilerin kredi/saat başına ödeyecekleri katkı payı Üniversite Senatosunca belirlenir.

Yatay geçiş, değişim programları ve programlar arası geçiş

MADDE 11 – (1) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş araştırma görevlileri, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş için başvurabilirler. Başvuran adayların bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Erasmus ve Farabi öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Enstitünün herhangi bir doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı ana bilim dalının tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. İlgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile geçişi uygun görülen öğrencinin programa intibakı yapılır. Tezsiz programlardan tezli programlara geçiş yapılamaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen kontenjan, usul ve esaslar dâhilinde lisansüstü programlara kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruda lisans veya yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezleri (TÖMER) veya eş değer kurumlardan alacakları belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur. Yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlilik belgesi istenmez.

(3) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği Uyum Programı, öğrenci değişim programları ve benzeri antlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve antlaşmalı öğrenciler, başkaca şart aranmaksızın programa kabul edilirler.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Kesin kayıt işlemleri enstitü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrencilik haklarını kaybederler. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler.

Eğitim öğretim takvimi

MADDE 14 – (1) Lisansüstü akademik takvimi her yıl Üniversite Senatosunca belirlenir.

Dersler, kredi değerleri ve kredi transferi

MADDE 15 – (1) Her enstitü; ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurul kararı ile verilecek derslerin içerikleri ile beraber katalogunu oluşturur. Oluşturulan katalog her yarıyıl içerik açısından dersi veren öğretim üyelerince güncellenir.

(2) Her yarıyıl, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun yazılı görüşü üzerine enstitü kurulu tarafından karara bağlanır. Ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktorasını yapmış öğretim görevlileri veya başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler. Gerek görüldüğünde enstitü yönetim kurulu kararı ile çok disiplinli ve disiplinler arası alanlarda ders vermek üzere Üniversitenin diğer birimleri ve Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan ana bilim dallarında akademik kurul o ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalında ders veren öğretim üyelerinden oluşur.

(4) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir derse enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde bu öğrenciler, açılmış olan dersler arasından yapacakları tercih dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer bir dersi alabilirler.

(5) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Dersin kredisi buçuklu ise, tamsayı kısmı kredi olarak değerlendirilir.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldıkları lisansüstü derslerden kayıtlı oldukları ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarına ait olanlardan aldıkları krediler, ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler kendi kodu, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ancak, bu derslerden eğitim programında eş değeri olan veya yerine sayılabilecek derslerin kredileri zorunlu krediye sayılır.

(8) Lisansüstü derslerin kredi değerleri ve hangi derslerin kredisiz olacağı enstitü kurulu kararıyla belirlenir.

(9) Öğrenci, enstitünün başka ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversitenin diğer enstitülerinden veya farklı yükseköğretim kurumlarından da en fazla üç ders alabilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin % 70'ine, uygulamalı derslerin % 80'ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir.

Mazeret ve izin durumu

MADDE 17 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren üç iş günü içinde bildirmek kaydıyla rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler.

(2) Verilen izinler de dâhil devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersi tekrar alabilirler.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. İzin nedeniyle yeterlilik sınavına giremeyen öğrenciler ise bir sonraki dönemde yeterlilik sınavına girerler.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev, uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık nedeniyle eğitime devam edemeyen öğrenciler bu sürelere uygun olarak enstitü yönetim kurulunca belirlenen yarıyıllarda öğrencilik haklarını kullanmamış sayılır.

Ders dönemi sınavları ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili enstitü tarafından onaylandıktan sonra ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendirilmesine alınabilmesi için ara sınav/sınavlara katılması ve öğretim elemanı tarafından dönem başında belirlenen koşulları yerine getirmesi zorunludur.

(3) Lisansüstü dersler için bütünleme sınav hakkı verilmez.

(4) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi ders alma süresi içinde tekrar alabilir ya da ilgili başkanlığın onayı ile o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir.

(5) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girer. Ara sınav, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde sınavların aritmetik ortalaması esas alınır. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

(6) Yarıyıl sonu sınavı, tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin veya uygulamaların değerlendirilmesi biçiminde de olabilir.

(7) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik derslerinin sınavları, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40'ı ile yarı yıl sonu veya yıl sonu sınav notunun %60'ının toplamıdır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta bu notun en az 70, harf başarı notunun CC, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75, harf başarı notunun CB olması gerekir. Uzaktan eğitim programlarında bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %30'u ile yarıyıl sonu veya yılsonu sınav notunun %70'inin toplamıdır.

(8) Kredili bir dersin başarı harf notu; ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

Harf Notu

Katsayı

Puan

AA

4.00

90-100

BA

3.50

85-89

BB

3.00

80-84

CB

2.50

75-79

CC

2.00

70-74

FF

0.00

0-69

Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

B: Başarılı,

K: Kalır, Başarısız,

D: Devamsız,

G: Sınava Girmedi.

(9) Öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı başarı notu katsayısı çarpılarak bulunur. Genel not ortalaması, alınan derslerin ağırlıklı notları toplamının ders kredileri toplamına bölünmesi ile elde edilir.

(10) Mezuniyet için genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.00/4.00 doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 2.50/4.00 olması gerekir.

(11) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu FF olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. B ve K notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu FF olarak işlem görür.

(12) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Öğrenci, maddî hata başvurusunu sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde enstitüye yazılı olarak yapabilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Maddi hata başvurusu enstitü müdürlüğünce incelenerek on gün içinde sonuca bağlanır. Belirlenen maddi hata enstitü yönetim kurulu tarafından düzeltilir.

Uzmanlık alan dersleri

MADDE 19 – (1) Öğretim üyeleri lisansüstü programlarda toplam dokuz krediyi geçmeyecek şekilde en fazla üç tez öğrencisi için uzmanlık alan dersi açabilir. Tez çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır. Uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından enstitüye başarılı veya başarısız olarak bildirilir.

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 20 – (1) Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 ve 46 ncı maddeleri hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans ve Sanatta Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans süresi

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans programı tamamlama süresi azami üç yıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

Derslerin belirlenmesi ve tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere açılan dersler ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir.

(2) En geç birinci yarıyıl sonuna kadar her öğrenciye bir danışman ataması yapılır. Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(3) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrencinin aldığı krediler geçersiz sayılarak programa yeni başlamış öğrenci gibi işlem yapılır.

(4) İlgili başkanlığın belirlediği program çerçevesinde, derslerin tamamlanacağı dönemde öğrenciye tez çalışmasına yönelik bir seminer dersi verilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından yapılır ve sonuç ilgili başkanlık tarafından enstitüye iletilir.

(5) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci için tez danışmanının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu belirlenir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da atanabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık işlemleri ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(6) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü kurulu tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; danışmanın görüşü alınarak ilgili başkanlığın önereceği on öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri enstitülerin başka bir ana bilim/bilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Ana bilim/bilim dalı başkanı, jüri üyelerini uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak önerir. Jürinin üç kişiden oluşması halinde ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca, birisi ilgili ana bilim/bilim dalından, diğeri enstitü içindeki başka bir ana bilim/bilim dalı ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.

(3) Sanatta yüksek lisans programı tezli yüksek lisans programı usulüne tabidir.

(4) Sanatta yüksek lisans öğrencisi sanatta yüksek lisans tezi yerine aynı usulle atanacak çalışma danışmanı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen sergi, konser, resital veya proje şeklinde sanatta yüksek lisans çalışması yapabilir.

(5) Tez yerine sanatta yüksek lisans çalışması yapan öğrenci, sergi, konser, resital veya proje çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(6) Jüri üyeleri, enstitü yönetim kurulunca atanmalarını izleyen iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru yanıt bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili ana bilim/bilim dalı tarafından önceden duyurulur ve sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, oy birliği veya oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi başarısız bulunan öğrenciye ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atanır. Yeni danışmanın teklifi üzerine öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni tez konusu belirlenir.

(9) Azami öğrenim süresine ek olarak bir yıl süre kullanmasına rağmen tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenciye yeni bir konuda çalışmak üzere enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Bu öğrenciler yeni tez çalışmasına başlamadan önce danışmanın önerisi, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla program için gerekli olan toplam kredinin en fazla 1/3'ü kadar dersi yeniden alırlar.

Yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim/bilim dalının adının yer aldığı bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi de verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans süresi

MADDE 26 – (1) Amacı öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin kullanımını göstermek olan tezsiz yüksek lisans programı, öğrencinin toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami üç yıldır.

Derslerin belirlenmesi ve proje danışmanı atanması

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, her öğrenci için ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi proje danışmanı olarak atanır. Proje danışmanının emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür. Kesinleşen ders listeleri proje danışmanı tarafından onaylanır.

(3) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla en çok üç dersi lisans derslerinden seçebilir.

(4) Öğrenciler aldıkları dersleri üç yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrencinin tamamlayamadığı derslerle ilgili krediler geçersiz sayılır.

(5) Öğrenci, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak, yarıyıl sonunda dönem projesine yönelik yazılı bir rapor vermek ve ilgili başkanlığın belirlediği program çerçevesinde bu projeyi seminer olarak sunmak zorundadır. Öğrencinin dönem projesi dersinin not değerlendirmesi proje danışmanı tarafından yapılır.

(6) Azami öğrenim süresine ek olarak bir yıl süre kullanmasına rağmen projesini seminer olarak sunmayan öğrenciye yeni bir konuda çalışmak üzere enstitü yönetim kurulunca yeni bir proje danışmanı atanır. Proje danışmanının önerisi, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla program için gerekli olan toplam kredinin en fazla 1/3'ü kadar dersi yeniden alır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 28 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim/bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 29 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi tezsiz yüksek lisans programına ilişkin usule tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora ve Sanatta Yeterlik Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

Doktora ve sanatta yeterlik programları ve süresi

MADDE 31 – (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam kırk iki krediden az olmamak üzere alacağı dersler ile yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması kredisizdir.

(2) Sanatta yeterlik programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla dersler, uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Diş hekimliği ile ilgili doktora programlarının alan ve klinik çalışmaları, enstitü ve fakültenin planladığı şekilde yürütülür.

(4) Doktora ve sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için azami altı yıl, dört yıllık lisans derecesi aldıktan sonra başlayan öğrenciler için ise azami dokuz yıldır.

(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.

(6) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez/sergi/konser/resital/proje çalışmasını süresinde tamamlayamayan öğrencilere ilgili başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.

(7) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

Derslerin belirlenmesi ve danışman atanması

MADDE 32 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun görüşü, ilgili başkanlığın önerisi ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Danışman atamasında, uzmanlık alanı ve ders ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi ya da proje yürütülmesi için atanan danışmanla birlikte, çalışmanın niteliğinin gerektirdiği durumlarda ikinci danışman da atanabilir.

(2) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir.

(3) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ilgili başkanlığın veya öğrencinin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanabilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri tez danışmanı atanana kadar ilgili başkanlık tarafından yürütülür.

(5) Danışman öğretim üyeleri, en fazla üç tez öğrencisi için uzmanlık alan dersi açabilir. Derslerin tamamlanmasından sonraki dönemin başında tez, sergi, konser, resital veya proje çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci, tez danışmanınca açılan kredisiz uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır. Dönem sonunda başarı durumu, danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak enstitüye bildirilir.

(6) Öğrenciler aldıkları dersleri altı yıl içerisinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrencinin tamamlayamadığı derslerle ilgili krediler geçersiz sayılır ve yeni başlayan öğrenci gibi işlem yapılır.

Doktora/sanatta yeterlik sınavı

MADDE 33 – (1) Derslerini başarı ile tamamlayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır. Doktora /sanatta yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışması ile ilgili alanlarda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora / sanatta yeterlik sınavları nisan ve ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer ve bu arada geçen süre doktora/sanatta yeterlik süresinden sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, ana bilim / ana sanat / bilim / sanat dalı akademik kurulunun görüşü üzerine ilgili başkanlık tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen, beş kişilik doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora/sanatta yeterlik komitesinin görev süresi iki yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da yazılı görüşünü alarak sınav jürileri kurabilir. Jüri üyeleri öğretim üyelerinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 75 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

Doktora/sanatta yeterlik tez izleme komitesi

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili başkanlığın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, tez danışmanı ve biri ilgili ana bilim/ana sanat/bilim /sanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya enstitüye bağlı başka bir ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olmasına ve özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin görev almasına dikkat edilir. İkinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın görüşü alınarak ilgili başkanlığın gerekçeli önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda öğrencinin gönderildiği kurum içinden atanan ikinci danışman, tez çalışması için yurt dışına gönderilen öğrenciler için ise öğrencinin danışmanı tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisinin savunması

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez, sergi, konser, resital veya proje önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez, sergi, konser, resital veya proje önerisinin kabul veya reddine oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve tez, sergi, konser, resital veya proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, kendine yeni danışman atanan ve tez, sergi, konser, resital veya proje konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez, sergi, konser, resital veya proje önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, her yarıyılda birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez, sergi, konser, resital veya proje çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar ilgili başkanlık tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tutanakla enstitüye bildirilir.

Doktora tezinin/sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 36 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları; tez izleme komitesinin, tez savunmasına girebileceğine ilişkin nihai raporundan sonra tezini, sergi/konser / resital / proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini ya da projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora/sanatta yeterlik çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Jüri oluşturmak amacıyla; ilgili başkanlık, danışman görüşü ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, her tez için on öğretim üyesini enstitü yönetim kuruluna önerir. Enstitü yönetim kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, tez izleme komitesine ilave olarak, en az birisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Ayrıca, biri Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması, bunu izleyen soru cevap bölümünden oluşur. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye / üyeler yerine yedek üye / üyeler ilgili başkanlık tarafından davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(5) Jüri üyeleri, tez veya metinle ilgili olarak, tez veya metin değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konmak üzere, enstitüye teslim eder.

(6) Tez, sergi, konser, resital veya proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, konser, resital veya proje hakkında oy birliği veya oy çokluğuyla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık tarafından tez, sergi, konser, resital veya proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi, sergisi, konseri, resitali veya projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur. Jüri tarafından tezi, sergisi, konseri, resitali veya projesi başarısız bulunan öğrenciye ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni danışman atanır. Yeni danışmanın teklifi üzerine öğrenci için enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni tez, sergi, konser, resital veya proje konusu belirlenir.

(8) Azami öğrenim süresine ek olarak bir yıl süre kullanmasına rağmen tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenciye yeni bir konuda çalışmak üzere enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Bu durumda öğrenci danışmanın önerisi, ilgili başkanlığın görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla program için gerekli olan toplam kredinin en fazla 1/3 ü kadar dersi yeniden alır. Yeterlik sınavı dâhil olmak üzere, tez süreci yeniden başlar.

Doktora/sanatta yeterlik diploması

MADDE 37 – (1) Doktora/sanatta yeterlik tez savunma sınavında başarılı olan ve doktora tez, sergi veya projesini ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ana bilim/ana sanat/bilim /sanat dalının adının yer aldığı bir diploma verilir. Diploma düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle mezuniyet geçici belgesi de verilebilir.

(2) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, enstitü ağ sayfasında yayımlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu ağ sayfasında yayımlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler ve Son Hükümler

Yurt dışından alınan belgeler

MADDE 38 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yurt dışından denkliği verilmiş belgelerin geçerlilik süresi yurt içinde yapılan sınavların geçerlilik süresi ile eş tutulur.

Tezin yayımlanması

MADDE 39 – (1) Kabul edilmiş olan tezin yayımlanmasında yürürlükteki kanun, kararname, yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu kararları, Üniversitelerarası Kurul kararları ve Üniversite Senato kararları uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm olmayan hallerde 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Disiplin işlemleri

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 42 – (1) 15/1/1997 tarihli ve 22878 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 16/11/1998 tarihli ve 23525 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 4/3/2007 tarihli ve 26452 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 14/6/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

background image